Regulamin sklepu internetowego

Informacje ogólne

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym sklep.marzecnarurce.pl. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.marzecnarurce.pl, prowadzony jest przez firmę Pole Universe Anna Marzec, z siedzibą w Lublinie, ul. Operowa 4/19, 20-855. NIP:7123439961, REGON: 522850668.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Pole Universe Anna Marzec, z siedzibą w Lublinie, ul. Operowa 4/19, 20-855.

Regulamin Sklepu skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu. Regulamin Sklepu określa zasady korzystania z konta Sklepu oraz zasady składania Zamówień w Sklepie i zawierania umów sprzedaży. Sklep udostępnia Regulamin Sklepu na swojej stronie internetowej www.sklep.marzecnarurce.pl.

Stosowane w Regulaminie Sklepu pojęcia oznaczają:

– SKLEP – sklep.marzecnarurce.pl;

– KLIENT – każda osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu Towaru w Sklepie;

– TOWAR – każdy Towar oferowany na sprzedaż na stronie internetowej www.sklep.marzecnarurce.pl;

– REGULAMIN SKLEPU – niniejszy Regulamin;

– KONSUMENT – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

– KOSZYK – oznacza element Sklepu, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły zakupu, takie jak: rodzaj, liczba zakupionych Towarów, dane do dowodu sprzedaży, sposób płatności, itp.;

– ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży określonych Towarów;

– FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz za pośrednictwem, którego Klient podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia;

– DANE OSOBOWE – oznaczają zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności;

I. Zamówienia

1.1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres marzecnarurce@gmail.com dostępny na stronie internetowej Sklepu

1.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W szczególności Klient zobowiązany jest ujawnić swoje imię i nazwisko (bądź nazwę firmy), adres wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail. Dane powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

1.3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

1.4. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

1.5.Klient nie może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji), ponieważ dane stanowić będą sposób logowania do platformy internetowej, która wchodzi w skład produktu. Taki zakup jest możliwy jedynie przy zamówieniu produktów innych niż POLE PLANET książka.

1.6.Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

1.7.W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie.

1.8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) zawierająca informacje dotyczące złożonego Zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji, co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Otrzymanie w/w potwierdzenia oznacza, że między Klientem a Sklepem zawarta została umowa sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

1.9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

1.10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z obsługą sklepu przez e-mail.

1.11. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy oraz sposób dostawy towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

1.12. Sklep ma prawo anulować zamówienie po 5 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta, jeśli na koncie Sklepu nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie (przy wybranej opcji płatności elektronicznej lub przelewem).

II. Dostawa zamówień

2.1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST, na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta.

2.2.Przewidywany czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia – o ile Towar jest dostępny w Sklepie – nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, jako przedpłaty internetowej (tj. przelewem internetowym).

2.3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

2.4.Wydając towar Sklep wydaje dokument sprzedaży w postaci dowodu sprzedaży.

2.5.Koszty wysyłki podane są na stronie Sklepu i zależne od wybranej przez Klienta opcji wysyłki (kurier, paczkomaty).

III. Zasady dokonywania płatności

3.1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana według wyboru Klienta:

– przelewem na rachunek bankowy Sklepu: 11 1050 1416 1000 0097 6156 0755

– przelewem elektronicznym:  PayU;

3.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest

3.3.  Zwrot środków. 

–   W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot nastąpi  na rachunek karty użytej do płatności. 

 – Przy płatnościach kartą zamówienie będzie realizowane po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji i otrzymaniu środków na konto.

IV. Zwrot oraz wymiana towaru.

4.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

4.2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. 4.1., zarówno Sklep jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu towaru wraz z opakowaniem.

4.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

4.5 Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4.6 Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

V. Reklamacja towaru

5.1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Sklep odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

5.2. Klient zgłaszając reklamację drogą mailową na marzecnarurce@gmail.com zobowiązany jest przesłać towar na adres: Pole Universe Anna Marzec, Lublin, ul. Operowa 4/19, 20-855. Reklamacja powinna zawierać krótki opis powodu złożenia reklamacji.

5.3. Sklep poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w Formularzu Reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w wymienionym terminie, np. numer telefonu lub adres e-mail.

VI. Ochrona danych osobowych

6.1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.